Az oldal betöltése folyamatban...

Általános Szerződési Feltételek

/Pannon XP futárszolgálat, mint vállalkozás/

 1. A szerződő felek
  1. A szolgáltató
  2. Az ügyfél
 2. A szerződés tárgya
 3. Szerződés létrejötte, módosítása, megszűnése
  1. A szerződés létrejötte
  2. Szerződés módosítása (utólagos rendelkezés)
  3. A feladó szerződés-módosítása a küldemény továbbítása után
  4. A postai szolgáltatási szerződés teljesítése, a küldemény kézbesítése
  5. Kézbesíthetetlen küldemény
  6. Szerződés megszűnése
 4. A szolgáltatás igénybevételének általános szabályai
  1. A feladó feladatai
   1. A küldemény tartalmára vonatkozó szabályok figyelembevétele
   2. Csomagolás, lezárás, címzés
 5. A szolgáltatások díjának megállapítása és kiegyenlítése
  1. Díjak megállapítása
  2. Díjfizetési módok
 6. Szolgáltatások (a díjakat lásd a 2. számú Mellékletben)
  1. Igényelhető szolgáltatások (a díjakat lásd a 2. számú Mellékletben)
  2. Különleges szolgáltatások (a díjakat lásd a 2. számú Mellékletben)
  3. Tömeg és mérethatárok
 7. A küldemények kézbesítése
  1. A kézbesítés általános szabályai
  2. A kézbesítés helye
   1. Házhoz kézbesítés
   2. Közvetett kézbesítés
  3. Küldemény kézbesítése az átvételre jogosult részére
  4. Kézbesíthetetlen küldemények
   1. Visszakézbesíthetetlen postai küldemény
  5. Az átvétel elismerése
  6. Visszavétel, visszaküldés
 8. Tájékoztatás, panasz
  1. Tájékoztatás
  2. Felhasználói bejelentések, panaszok
 9. Adatkezelési szabályok, adat- és titokvédelem
  1. Adatszolgáltatás
  2. Személyes adatok védelme, titokvédelmi kötelezettség
 10. Kártérítés
  1. Felelősség a szolgáltatások teljesítéséért
  2. Kártérítés
  3. Felelősség a postai küldemény késedelmes kézbesítéséért
  4. A kártérítés érvényesítése, bejelentése, a kártérítés elbírálása
  5. Eljárás a kártérítés után előkerült küldemények esetében
  6. A Pannon XP futárszolgálat díj visszafizetési kötelezettsége, a kártérítés mértéke:
 11. Szolgáltatások teljesítésének minősége
  1. Átfutási idők belföldi forgalomban
 12. Együttműködés titkos információgyűjtés érdekében
 1. A szerződő felek
  1. A szolgáltató

   Pannon XP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Pannon XP futárszolgálat)

   • Székhely: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5/B.
   • Postacím: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5/B.
   • Telefon: +36207733399
   • E-mail: info@pannonxp.hu

   Rendelésfelvétel:

   • info@pannonxp.hu
   • +36207733399

   Ügyfélszolgálat címe:

   • 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5/B.
   • Nyitvatartás: hétfőtől-péntekig 8:00-17:00 között

   Alaptevékenység a Posta tv. 2. §-ának 9. és 15. pontjai szerint Expressz postai – és Futárpostai-szolgáltatás, valamint a 8. § (1) bekezdése d. pontja alapján egyéb szolgáltatásnak minősülő 48 órán belüli garantált kiszállítás a Magyar Köztársaság területén, az EU területén és az EU-n kívüli területeken.

   A szolgáltatások ellátásához a Pannon XP futárszolgálat közreműködőt, alvállalkozót is igénybe vehet.

  2. Az ügyfél

   Ügyfél az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely az Általános Szerződési Feltételeknek megfelel, illetve indokolt esetben egyedi szerződésekben rögzített feltételekkel igénybe veszi a szolgáltatást. A Pannon XP futárszolgálat szolgáltatásai igénybevétele esetén feladó ügyfélnek, (továbbiakban: feladó), a küldeményen feladóként feltüntetett magánszemélyt, jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot vagy egyéb szervezetet kell tekinteni.Címzett: a küldeményen, annak csomagolásán, vagy a hozzá tartozó listán címzettként megjelölt ügyfél.

   A szerződéses kapcsolat fennállásától függetlenül a Pannon XP futárszolgálat ügyfelének tekinti azt a személyt, aki/amely tudakozódási eljárást indít, illetőleg a Pannon XP futárszolgálattal szemben igényt érvényesít.

 2. A szerződés tárgya

  A Pannon XP futárszolgálat szolgáltatói szerződése alapján a Pannon XP futárszolgálat vállalja, hogy az Általános Szerződési Feltételekben és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő méretű, tömegű, tartalmú és csomagolású küldeményeket díj fizetése ellenében a feladótól átveszi, továbbítja és a feladó által megjelölt címhelyen a címzett, vagy jogosult átvevő részére kézbesíti.

  A küldemények csomagolására, lezárására, címzésére, feladására vonatkozó szabályokat e fejezet abban az esetben tartalmazza, ha ezek eltérnek a feladó feladatait meghatározó fejezet általános szabályaitól.

  Az Általános Szerződési Feltételek részletesen ismerteti a küldemények meghatározását, méret és tömeghatárát, a tartalomra vonatkozó előírásokat.

  Küldemény: az a legfeljebb 40 kg tömegű egyedi azonosítóval ellátott küldemény, mely a küldeményen, annak csomagolásán vagy az ahhoz tartozó listán legalább címmel el van látva, vagy az a küldemény, amelyet jogszabály postai küldeménynek minősít; ilyen postai küldemény lehet a levélküldemény, a hivatalos irat, a vakok írását tartalmazó küldemény, a postacsomag, valamint a könyvet, katalógust és sajtóterméket tartalmazó küldemény, továbbá minden olyan küldemény, amelynek tartalma e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet szerint a postai szolgáltatásból nem kizárt;

  A küldemény fajtái:

  • levélküldemény: az a postai küldemény, amely írásos formában megjelenített, vagy fizikai adathordozón rögzített egyedi vagy személyes jellegű közlést, adatot vagy információt tartalmaz;
  • postacsomag: kereskedelmi értékekkel rendelkező vagy nem rendelkező árut, tárgyat tartalmazó könyvelt postai küldemény;

  A Pannon XP futárszolgálat általános szerződési feltételeiben vállalja, hogy e törvény alapján levélküldeménynek vagy postacsomagnak nem minősülő postai küldeményeket a postai szolgáltatás nyújtása során levélküldeményként vagy postacsomagként kezeli és díjazza.

 3. Szerződés létrejötte, módosítása, megszűnése
  1. A szerződés létrejötte

   A szolgáltatási szerződés a küldeménynek a szolgáltató által történő felvételével, vagy a szolgáltatás elvállalásával jön létre. A küldemény felvétele a küldemény átvételének írásbeli elismerésével történik.

   A postai küldeményen feladóként azt a személyt vagy gazdálkodó szervezetet lehet feltüntetni, akivel a postai szolgáltatási szerződés létrejött, könyvelt postai küldemény esetén – kivéve, ha az a feladó jelzése alapján pályázatot vagy versenytárgyalási ajánlatot tartalmaz – a feladó feltüntetése kötelező. Amennyiben a postai szolgáltatási szerződés a postai konszolidátorral jön létre, feladóként a konszolidátort és a megbízó személyét is minden esetben fel kell tüntetni a küldeményen. Az egyetemes postai szolgáltatás esetében, továbbá a személyes átadással kézbesítendő postai küldeményen minden esetben kötelező a címzett feltüntetése. E bekezdésben foglalt rendelkezésektől a szerződő felek nem térhetnek el.

   A szolgáltatási szerződés teljesítésének megkezdését a szolgáltató dátumozása, a felvétel pontos időpontjának feltüntetése és az árufelvevő megbízott aláírása igazolja.

   Ha az Általános Szerződési Feltételek a szerződés alakiságára írásbeli formát ír elő, akkor a szolgáltatási szerződés az írásba foglalt szerződés – valamennyi szerződő fél – aláírásával jön létre.

   A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges nyomtatványokat a szolgáltató – az egyedi kivitelezésű szállítóleveleket is – díjmentesen köteles az igénybevevő számára biztosítani.

   A Pannon XP futárszolgálat általános szerződési feltételeiben vagy egyedi szerződésben vállalhatja, hogy e törvény alapján levélküldeménynek vagy postacsomagnak nem minősülő postai küldeményeket a postai szolgáltatás nyújtása során levélküldeményként vagy postacsomagként kezeli és díjazza.

   A küldeményt – ha arról a szerződő felek másként nem állapodtak meg – a szolgáltató abban az esetben köteles felvenni, ha azt a feladója a tartalom jellegének, természetének és mennyiségének megfelelő burkolatba csomagolta és annak tartalmához a csomagolás, illetve a lezárás nyilvánvaló megsértése nélkül hozzáférni nem lehet.

   A Pannon XP futárszolgálat köteles megtagadni a szerződés megkötését, ha

   1. a szerződés teljesítése jogszabályba, továbbá az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya alapján megkötött nemzetközi szerződést kihirdető jogszabályba vagy az alapján megkötött megállapodásba ütközik;
   2. a postai küldemény tartalma nyilvánvalóan sérti vagy veszélyezteti az életet, egészséget, testi épséget vagy az emberi környezetet;
   3. a feltételesen szállítható postai küldemény nem felel meg az ilyen küldeményekre vonatkozó előírásoknak; vagy
   4. a postai küldemény csomagolása nem felel meg a postai szolgáltató általános szerződési feltételeiben foglalt előírásoknak.

   A szolgáltatás díjának kiegyenlítése – ha az Általános Szerződési Feltételek vagy a felek eltérően nem rendelkeznek – a küldemény kézbesítése utáni első szolgáltatási díj számlájának kézhezvételét követő nyolc munkanapon belül esedékes. Szerződés szerint a fizetési idő hosszabbodhat, de ennek feltétele a szerződés írásbeli alakisága.

   A postai szolgáltatásból kizárt, vagy feltételesen szállítható küldemények körét a Kormány rendeletben állapítja meg.

   Amennyiben a 2012. évi CLIX törvény 40 § (6) bekezdésben meghatározott tények valamelyike a szerződés megkötését követően jut a postai szolgáltató tudomására, köteles a szolgáltatás teljesítését (vagy annak folytatását) megtagadni, és erről a feladót értesíteni. A postai küldeménynek a feladó részére történő visszaküldéséből vagy egyéb helyre történő kézbesítéséből és a hatósági intézkedésből származó többletköltségek a feladót terhelik. A szerződésben a felek a 2012. évi CLIX törvény 40 (6) és (8) bekezdésben foglalt rendelkezésektől eltérően nem állapodhatnak meg.

   A szolgáltatási szerződés esetében jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseitől a felek közös megegyezéssel eltérhetnek, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok az eltérést tiltják.

   Nem térhetnek el a szerződő felek az Általános Szerződési Feltételek szabályaitól abban az esetben, ha az eltérés következtében a küldemények felvétele, feldolgozása, továbbítása vagy kézbesítése az életet, egészséget, a testi épséget, illetve a címzettnek a küldemény biztonságos átvételéhez fűződő jogát sérti vagy veszélyezteti.

  2. Szerződés módosítása (utólagos rendelkezés)

   A szerződés módosításához a feladónak kizárólag az alábbi esetekben van joga: A feladó szerződés-módosítása a küldemény továbbítása előtt: A küldemény feladója – az utólagos rendelkezés keretében – meghatározott díj ellenében külön – és különleges szolgáltatást kérhet, módosíthat, lemondhat, illetve a küldeményt továbbítás előtt visszakérheti.

  3. A feladó szerződés-módosítása a küldemény továbbítása után

   A feladó a küldemény címadatait az utólagos rendelkezésre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával – külön díj ellenében – a továbbítás után is módosíthatja, amelyet a szolgáltatónak a rendeltetési helyen a kézbesítés megkezdéséig figyelembe kell vennie.Amennyiben a cím módosítása a küldemény más kézbesítő helyhez történő továbbküldését vagy visszaküldését vonja maga után, a továbbküldésért járó díjat meg kell fizetni.

  4. A postai szolgáltatási szerződés teljesítése, a küldemény kézbesítése

   Pannon XP futárszolgálat a postai küldeményt a címként megjelölt helyen kézbesíti vagy a Pannon XP futárszolgálat raktárában is átvehető.

   Könyvelt postai küldeményt a címzettnek vagy a Kormány által rendeletben meghatározott egyéb jogosult átvevőnek történő személyes átadással kell kézbesíteni. A szerződő felek nem állapodhatnak meg olyan szerződéses kikötésben, amely a könyvelt postai küldemények levélszekrénybe történő kézbesítését lehetővé teszi.

   Jogosult átvevőnek minősül: meghatalmazott és helyettes átvevő.Amennyiben a természetes személy címzett a kézbesítés megkísérlésének időpontjában nem tartózkodik a címen, a postai küldeményt elsősorban az ott tartózkodó meghatalmazottja részére kell kézbesíteni.Ha a kézbesítés megkísérlésének időpontjában sem a természetes személy címzett, és – a helyettes átvevő nyilatkozata szerint – a meghatalmazott sem tartózkodik a címen, a postai küldemény az ott tartózkodó helyettes átvevőnek is kézbesíthető.

   Helyettes átvevőnek minősül

   1. a címzett 14. életévét betöltött, a polgári törvénykönyv szerinti hozzátartozója,
   2. a címhelyen lévő ingatlan bérbeadója vagy a címzett szállásadója, ha az természetes személy.

   A postai küldemények átvétele vonatkozásában a hivatalos iratok kivételével a szervezet képviselőjének kell tekinteni meghatalmazás nélkül is

   1. szervezet üzlethelyiségében vagy az ügyfélforgalom számára nyitva álló egyéb helyiségében történő kézbesítés során a szervezet által foglalkoztatott munkavállalót vagy tagot,
   2. amennyiben a szervezet postázó helyiséget vagy recepciót működtet, az ott foglalkoztatott természetes személyt.

   A könyvelt postai küldemények személyes átadásával egyenértékűnek minősül az az eset, amikor a címzettel előzetesen kötött szerződés alapján a Pannon XP futárszolgálat által létesített, a kézbesítést lehetővé tevő automatizált eszköz útján történik a kézbesítés oly módon, hogy az átvételi jogosultságot biztosító azonosító, a küldemény azonosítója és a kézbesítés pontos időpontja rögzítésre kerül.

   A Pannon XP futárszolgálat az általa felvett postai küldeményt – amíg azt a címzettnek vagy más jogosult átvevőnek nem kézbesítették – az ellenkező bizonyításáig a feladó tulajdonának tekinti.

   A Pannon XP futárszolgálat és a címzett megállapodhat abban, hogy a címzett részére érkező postai küldeményeket ne a küldeményben megjelölt címen, hanem más címen kézbesítse. E szolgáltatások és a címzettnek történő biztonságos kézbesítés teljesítése érdekében a Pannon XP futárszolgálat. – a megállapodás időbeli hatályának időtartamáig – címnyilvántartás (név, lakcím, székhely vagy telephely) vezetésére jogosult.

   Könyvelt postai küldemény átvételének az erre szolgáló okiraton vagy az aláírást rögzítő vagy a jogosult átvevő személyét azonosító egyéb technika alkalmazásával történő elismerése előtt a címzett vagy az egyéb jogosult átvevő a személyazonosságát és átvételi jogosultságát – a postai küldemény kézbesítésére vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – igazolni köteles. A személyazonosság és az átvételi jogosultság igazolásával kapcsolatos részletes szabályokat, valamint a személyazonosság és az átvételi jogosultság igazolásának módját kormányrendelet állapítja meg.

   Amennyiben a könyvelt postai küldeményt a Pannon XP futárszolgálat személyes átadással kézbesíti, a személyazonosságot igazoló okmány elnevezését, betűjelét és számát vagy az átvevő által az átvétellel egyidejűleg megadott azonosító kódot a postai szolgáltató – kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – a kézbesítési okiraton vagy annak elektronikus helyettesítőjén megfelelő módon rögzíti. Ha az okirat tulajdonosa ez ellen tiltakozik, a szolgáltató ezt – mint a kézbesítést meghiúsító körülményt – a kézbesítési okiraton rögzíti, és a postai küldeményt az ok megjelölésével visszaküldi a feladónak.

   A könyvelt postai küldeményt a Pannon XP futárszolgálat két egymást követő munkanapon megkísérli kiszállítani, sikertelen kézbesítése esetén a küldeményt a postai szolgáltató helyen vagy az e célból üzemeltetett kézbesítési ponton a címzett rendelkezésére kell tartani, bejelentés köteles szolgáltatás esetén a postai szolgáltatási szerződés rendelkezései szerint kell eljárni. A rendelkezésre tartás helyéről, idejéről és az átvétel feltételeiről a címzettet értesíteni kell. A rendelkezésre tartás ideje változhat a címzett igénye szerint, de nem lehet 5 napnál rövidebb.

   Nem köteles kézbesíteni a postai küldeményt a Pannon XP futárszolgálat, ha a postai szolgáltatás díját a feladó – vagy erre irányuló megállapodás esetén a címzett vagy az egyéb jogosult átvevő – nem fizette meg.

  5. Kézbesíthetetlen küldemény

   Kézbesíthetetlennek minősül az a postai küldemény, amely a Pannon XP futárszolgálat kívül álló okból a címzettnek (vagy az egyéb jogosult átvevőnek) kézbesíteni nem lehet.

   A kézbesíthetetlen postai küldeményt a Pannon XP futárszolgálat köteles a feladónak visszakézbesíteni. A visszakézbesítés esetén a küldemény feladónak történő átadását a visszakézbesítés költségeinek megtérítéséhez kötheti a szolgáltató. Amennyiben a feladó a visszakézbesítés költségeit nem téríti meg, vagy a Pannon XP futárszolgálat kívül álló okból a visszakézbesítés nem lehetséges, a postai küldemény visszakézbesíthetetlennek minősül.

   A visszakézbesíthetetlen postai küldeményt a Pannon XP futárszolgálat őrizni köteles. Az őrzésre a polgári törvénykönyv felelős őrzésre vonatkozó szabályait a következő eltérésekkel kell alkalmazni.

   A Pannon XP futárszolgálat a postai küldeményt a feladásától számított három hónap elteltéig őrizni köteles, ezt követően a küldeményt megsemmisítheti;

   A Pannon XP futárszolgálat a postacsomag-küldeményt a feladástól számított három hónapig őrizni köteles, azt követően felbonthatja;

   A Pannon XP futárszolgálat postai küldeményt azonnal felbonthatja, amennyiben a postai küldemény tartalmának valószínűsíthető veszélyes vagy romlandó természete miatt annak a törvény szerint meghatározott időtartamú őrzése a Pannon XP futárszolgálattól nem várható el.

   A felbontást követően a Pannon XP futárszolgálat, amennyiben kereskedelmi értékkel rendelkező árut tartalmaz a postai küldemény, azt értékesíti, egyéb esetekben a küldemény tartalmát megsemmisíti.

   A postai küldemény felbontását, értékesítését és megsemmisítését kétfős bizottság jelenlétében és jegyzőkönyv felvétele mellett kell végrehajtani. A bizottság tagjait a Pannon XP futárszolgálat alkalmazottai, tagjai, megbízottai vagy közreműködői közül kell kijelölnie. A jegyzőkönyveket a Pannon XP futárszolgálat a feladást követő egy évig köteles megőrizni. A Hatóság e jegyzőkönyvekbe bármikor betekinthet.

   A Pannon XP futárszolgálat az értékesítésből befolyt összeget a visszakézbesíthetetlen postai küldemények őrzése következtében általában felmerült költségek csökkentésére fordítja vagy e célra rendelkezésre tartja.

  6. Szerződés megszűnése

   A szolgáltatási szerződés megszűnésének esetei:

   • a Pannon XP futárszolgálat a szerződésben vállalt szolgáltatást teljesíti
   • a küldemény kézbesíthetetlen
   • a feladó a szolgáltatási szerződéstől eláll
 4. A szolgáltatás igénybevételének általános szabályai
  1. A feladó feladatai
   1. A küldemény tartalmára vonatkozó szabályok figyelembevétele

    A feladó felelőssége gondoskodni arról, hogy a küldemény tartalma a jogszabályoknak és az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott feltételeknek megfeleljen.

    A küldemény tartalma nem lehet olyan tárgy vagy anyag, amelynek szállítását jogszabály vagy az Általános Szerződési Feltételek tiltja. Az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott egyes tárgyak és anyagok csak az Általános Szerződési Feltételekben előírt feltételekkel adhatók fel. A szállításból kizárt tárgyakat valamint a feltételesen szállítható tárgyakat és azok feladási feltételeit az 1.számú Melléklet tartalmazza. Tárgyakat a működésükhöz szükséges energia illetőleg erőforrásokkal együtt úgy szabad küldeményben elhelyezni, hogy a csomagolás a véletlenszerű működésbe lépést megakadályozza.

    A Pannon XP futárszolgálat nem köteles vizsgálni a küldemény tartalmát arra vonatkozóan, hogy az a szállításból kizárt-e, vagy feltételesen szállítható. Ha azonban a szolgáltatás bármely szakaszában azt állapítja meg, hogy a küldemény tartalma a szállításból kizárt vagy, a szállításhoz szükséges feltételek hiányoznak, a küldeményt a címzettnek nem kézbesíti. A feladó felelős a küldemény által személyek életében, egészségében és testi épségében, továbbá egyéb tárgyakban, a Pannon XP futárszolgálat berendezéseiben és más küldeményekben okozott károkért; köteles viselni saját kárát és megtéríteni a Pannon XP futárszolgálat felmerült többletköltségeit (pl. visszaküldés, újracsomagolás, a kárenyhítés körében felmerült költségek, stb.), ha azok annak folytán keletkeztek, hogy a feladó a jogszabályokban és az Általános Szerződési Feltételekben foglalt előírásokat nem tartotta be.

   2. Csomagolás, lezárás, címzés

    A feladó feladata gondoskodni a küldemények szállításra alkalmas címzéséről és a tartalom jellegéhez igazodó, azt megfelelően védő, biztonságos csomagolásáról.

    Küldemények csomagolása: A küldeményeket a tartalom tulajdonságának, jellegének, alakjának, tömegének megfelelően úgy kell csomagolni, hogy a küldemény burkolata a belső tartalmat megvédje.

    Burkolatként olyan tiszta, világos csomagolóeszközt kell használni, amely a címirat olvashatóságát valamint kezelését nem zavarja, és amelyre a címirat és egyéb jelzések könnyen és tartósan ráragaszthatók.

    Nem kell csomagolni a zsákot, kosarat, továbbá azokat a tárgyakat, amelyeket a kereskedelmi szokás szerint nem csomagolnak.

    Küldemények lezárása: A burkolatnak, a belső- és külső csomagolásnak és lezárásnak olyannak kell lennie, hogy a burkolat nyilvánvaló megsértése nélkül a tartalomhoz ne lehessen hozzáférni.

    Küldemények címzése: A küldeményt tiszta, pontos, jól olvasható címzéssel kell ellátni. A Pannon XP futárszolgálat nem fogad el szállításra olyan küldeményt, melynek címzését áthúzás, átírás, útján vagy bármilyen módon megváltoztatták. A címzett nevét teljes alakjában kell a küldeményre feljegyezni. Címzettként több név is szerepelhet.

    A címiratot úgy kell kialakítani, hogy a feladó és a címzett címe jól láthatóan elkülönüljön. A címzésre vonatkozó adatokat latin betűkkel, arab számokkal (kerület, utca, házszám, épület, emelet, ajtó esetén szükség szerint római számmal), olvashatóan a küldeményen, a burkolaton vagy a küldeményhez tartósan hozzáerősített címiraton — tintával, gépírással, golyóstollal, vagy nyomtatással — illetve a küldeményhez csatolt címjegyzéken, kísérő okiraton kell feltüntetni. Ilyen esetben lehet függő, ragasztott vagy varrt címiratot is alkalmazni, amelyet úgy kell felerősíteni a küldeményre, hogy az a kezelés során ne válhasson le.

    A címzett nevét és címét a küldemény hosszúságának irányában kell feltüntetni, szállítási rend szerint a küldemény előoldalán.

    A küldeményeken a feladónak a következő címadatokat kell feltüntetnie:

    • a címzett (címzettek) nevét, illetőleg elnevezését;
    • a küldemény rendeltetési helyét – település nevét;
    • a címhelyet – az utca, közterület nevét, a házszámot (ha ez nincs helyrajzi számot), a lépcsőház számot;
    • a közelebbi címet – az emelet, és az ajtószám megjelölésével;
    • címhely irányítószámát;
    • a címzett telefonszámát;

    Amennyiben a feladó a küldeményen több címet tüntet fel, akkor az első helyen feltüntetett címet, ha az egyik cím postafiókot jelöl, a Pannon XP futárszolgálat a másik címet veszi figyelembe visszakézbesítési címként.

 5. A szolgáltatások díjának megállapítása és kiegyenlítése
  1. Díjak megállapítása

   Az Általános Szerződési Feltételekben meghirdetett szolgáltatások (továbbiakban: szolgáltatások) igénybevételéért az ügyfél díjat tartozik fizetni.

   A szolgáltatások díját a hatályos Díjszabás, jelen Általános Szerződési Feltételek 2. számú Melléklete tartalmazza.

   A szolgáltatások díjait – a szolgáltatóval kötött írásbeli szerződés alapján és ennek feltételei szerint – banki átutalással is ki lehet egyenlíteni.

   A szolgáltatások díját a szolgáltató határozza meg. A szabad árformába tartozó árak esetében a Pannon XP futárszolgálat a díjváltozás bevezetését megelőző 15 nappal az ügyfeleket az új díjakról levélben, vagy e-mailen, faxon, telefonon tájékoztatja.

   A díjváltozás hatálybalépésének napjától az ügyfélnek az új, elfogadott díjakat kell megfizetnie.

  2. Díjfizetési módok

   A szolgáltatások díjának lerovása történhet a feladónál, vagy a címzettnél készpénzzel és átutalással. Bérmentesítő gép alkalmazására nincs lehetőség és mód.

   Készpénzes fizetés: A Pannon XP futárszolgálat alap esetben a feladó írásbeli utasításának megfelelően készpénzes számlát állít ki a felvételt követően a feladónak, vagy a kézbesítéskor a címzettnek.

   Átutalásos fizetés: A Pannon XP futárszolgálat külön megállapodás esetében átutalásos számlát állít ki a feladó, vagy a címzett részére.

   A szolgáltatás díjának kiegyenlítése – ha az Általános Szerződési Feltételek vagy a felek eltérően nem rendelkeznek – a küldemény kézbesítése utáni első szolgáltatási díj számlájának kézhezvételét követő nyolc munkanapon belül esedékes. Szerződés szerint a fizetési idő hosszabbodhat, de ennek feltétele a szerződés írásbeli alakisága.

 6. Szolgáltatások (a díjakat lásd a 2. számú Mellékletben)

  A Pannon XP futárszolgálat minden küldeményt az átvétel elismerését követően könyvelve, nyilvántartva, szállít és kézbesít.

  1. Igényelhető szolgáltatások (a díjakat lásd a 2. számú Mellékletben)

   expressz postai szolgáltatás: az az időgarantált szolgáltatás, melynek keretében a Pannon XP futárszolgálat arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldeményt belföldön legkésőbb a felvételt követő munkanapon, Európai Unió tagállamaiba címzett küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő harmadik munkanapon, egyéb nemzetközi viszonylatú küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő ötödik munkanapon kézbesíti, és emellett az alábbi többletszolgáltatásokat teljesíti:

   • utánvétel;
   • tértivevény;
   • értéknyilvánítás;
   • a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén történő felvétele;

   futárposta-szolgáltatás: olyan – a küldemény felvételétől számított legfeljebb 24 órán belül teljesítendő – időgarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a Pannon XP futárszolgálat arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldemény felvételét végző személy a postai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a postai küldemény címzettjének vagy címének a megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket;

   egyéb: A 2012. évi CLIX törvény 8. § (1) bekezdése d. pontja alapján egyéb szolgáltatásnak minősülő 48 órán belüli garantált kiszállítás.

   A feladó választása szerint külön díj ellenében az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe:

   utánvétel-szolgáltatás: az a – könyvelt küldeményekhez igénybe vehető – többletszolgáltatás, amelynek teljesítése során a Pannon XP futárszolgálat a postai küldeményt a feladó által meghatározott összeg készpénzben vagy egyéb módon történő beszedését követően kézbesíti, és az így beszedett összeget a címzett megbízásából a feladó részére a Hpt. 2. számú melléklet I. fejezet 9. pontja szerinti valamely pénzforgalmi szolgáltatás keretében juttatja el;

   okmány visszaforgatás / tértivevény-szolgáltatás: járulékos szolgáltatásnak minősülő – könyvelt küldeményekhez igénybe vehető – postai többletszolgáltatás, amely alapján a Pannon XP futárszolgálat a kézbesítés napját, valamint a jogosult átvevő nevét és aláírását rögzítő okiratot vagy erre irányuló szerződés esetén annak digitalizált változatát a feladónak visszajuttatja, vagy az aláírást rögzítő technikai eszközzel készített adatokat a feladó rendelkezésére bocsátja;

   A küldemény díját készpénzben, vagy a szerződésben rögzített feltételekkel átutalással kell megfizetni.

  2. Különleges szolgáltatások (a díjakat lásd a 2. számú Mellékletben)

   12 óra előtti kiszállítás: előzetes címegyeztetéssel a +36207733399-es telefonszámon a címzett címére 12:00-ig kiszállítás kérhető, amennyiben a Pannon XP futárszolgálat a címre visszaigazolta a szolgáltatást.

  3. Felvétel

   A küldemények felvétele meghatározott időben telefonon vagy írásban bejelentett igény alapján, a feladó telephelyén vagy címén történik. A Pannon XP futárszolgálat közli az ügyféllel a telephelyi felvétel várható időpontját.

   A küldemények felvételét az ügyfél és a Pannon XP futárszolgálat szóbeli megállapodása alapján a Pannon XP futárszolgálat alkalmazásában álló futár végzi.

   A szolgáltatás Pannon XP futárszolgálat +36207733399-as telefonszámon rendelhető meg.

   A Pannon XP futárszolgálat szerződés létrejöttét, valamint a küldemény Pannon XP futárszolgálat általi átvételét a Pannon XP futárszolgálat fuvarlevele bizonyítja, melyen szerepel az átvevő személy aláírása és az átvétel időpontja, valamint a szolgáltató adatai.

   Amennyiben szemrevételezés után a küldeményt a futár személyes biztonságára nézve veszélyesnek vagy a rendelkezésre álló szállítási eszközzel történő biztonságos szállításra alkalmatlannak ítéli meg, továbbá ha a küldemény, szállításból kizárt tárgyat tartalmaz vagy a feltételesen szállítható küldemény az Általános Szerződési Feltételek 1. számú Mellékletében rögzítetteknek nem felel meg, felvételét visszautasíthatja.

  4. Tömeg és mérethatárok

   A Pannon XP futárszolgálat által szállítható küldemények tömeg és mérethatárai a szállítási eszköz figyelembevételével a következők:postai küldemény: az a legfeljebb 40 kg tömegű küldemény, mely a küldeményen, annak csomagolásán vagy az ahhoz tartozó listán legalább címmel el van látva, vagy az a küldemény, amelyet jogszabály postai küldeménynek minősít; ilyen postai küldemény lehet a levélküldemény, a hivatalos irat, a vakok írását tartalmazó küldemény, a postacsomag, valamint a könyvet, katalógust és sajtóterméket tartalmazó küldemény, továbbá minden olyan küldemény, amelynek tartalma e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet szerint a postai szolgáltatásból nem kizárt;

   A Pannon XP futárszolgálat a ténylegesen mért valós súlyon felül méri a csomagok esetében a térfogatsúlyt is. A valós súly és a térfogatsúly számítás alapján határozza meg a Pannon XP futárszolgálat a fuvardíj mértékét. A térfogatsúly számítása: térfogatsúly (kg) = magasság (cm) x hosszúság (cm) x szélesség (cm) / 6000. A Pannon XP futárszolgálat a fuvardíj számításnál mindig a valós és a térfogatsúly adatok közül a nagyobbat veszi alapul és az kerül számlázásra.

 7. A küldemények kézbesítése
  1. A kézbesítés általános szabályai

   A Pannon XP futárszolgálat a postai küldeményt a címként megjelölt, vagy –a Kormány által meghatározott esetekben-attól eltérő helyen kézbesíti. Kézbesítésnek minősül az is ha a meghatalmazás alapján kézbesített postai küldeményt a 2012. évi CLIX törvén 4. § a.) pontjában felsorolt személyeken kívüli gazdálkodó szervezet-gazdasági tevékenység keretében továbbítja és adja át a gazdálkodó szervezettnek nem minősülő címzett vagy egyéb jogosult átvevő részére.

   A könyvelt postai küldeményt a címzettnek vagy a Kormány által rendeletben meghatározott egyéb jogosult átvevőnek történő személyes átadással kell kézbesíteni. A szerződő felek nem állapodhatnak meg olyan szerződéses kikötésben, amely a könyvelt postai küldemények levélszekrénybe történő kézbesítését lehetővé teszi.

   A könyvelt postai küldemények személyes átadásával egyenértékűnek minősül az az eset, amikor a címzettel előzetesen kötött szerződés alapján a Pannon XP futárszolgálat által létesített, a kézbesítést lehetővé tevő automatizált eszköz útján történik a kézbesítés oly módon, hogy az átvételi jogosultságot biztosító azonosító, a küldemény azonosítója és a kézbesítés pontos időpontja rögzítésre kerül.

   A Pannon XP futárszolgálat az általa felvett postai küldeményt – amíg azt a címzettnek vagy más jogosult átvevőnek nem kézbesítették – az ellenkező bizonyításáig a feladó tulajdonának tekinti.

   A Pannon XP futárszolgálat és a címzett megállapodhat abban, hogy a címzett részére érkező postai küldeményeket ne a küldeményben megjelölt címen, hanem más címen kézbesítse. E szolgáltatások és a címzettnek történő biztonságos kézbesítés teljesítése érdekében a Pannon XP futárszolgálat – a megállapodás időbeli hatályának időtartamáig – címnyilvántartás (név, lakcím, székhely vagy telephely) vezetésére jogosult.

   A könyvelt postai küldemény átvételének az erre szolgáló Pannon XP futárszolgálat fuvarlevélen vagy az aláírást rögzítő vagy a jogosult átvevő személyét azonosító egyéb technika alkalmazásával történő elismerése előtt a címzett vagy az egyéb jogosult átvevő a személyazonosságát és átvételi jogosultságát – a postai küldemény kézbesítésére vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – igazolni köteles. A személyazonosság és az átvételi jogosultság igazolásával kapcsolatos részletes szabályokat, valamint a személyazonosság és az átvételi jogosultság igazolásának módját kormányrendelet állapítja meg. A postai szolgáltató a személyazonosság igazolását – amennyiben ezt a kézbesítés körülményei indokolják – nem könyvelt postai küldemény kézbesítése esetén is kérheti.

   Amennyiben a könyvelt postai küldemény kézbesítésére – levélszekrény kivételével – az erre alkalmas eszközbe történő elhelyezéssel kerül sor, a címzett vagy az egyéb jogosult átvevő átvételi jogosultságát az átvevő által az átvétellel egyidejűleg megadott azonosító kóddal köteles igazolni.

   Amennyiben a könyvelt postai küldeményt a Pannon XP futárszolgálat személyes átadással kézbesíti, a személyazonosságot igazoló okmány elnevezését, betűjelét és számát vagy az átvevő által az átvétellel egyidejűleg megadott azonosító kódot a Pannon XP futárszolgálat – kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – a kézbesítési okiraton vagy annak elektronikus helyettesítőjén megfelelő módon rögzíti. Ha az okirat tulajdonosa ez ellen tiltakozik, a szolgáltató ezt – mint a kézbesítést meghiúsító körülményt – a kézbesítési okiraton rögzíti, és a postai küldeményt az ok megjelölésével visszaküldi a feladónak.

  2. A kézbesítés helye
   1. Házhoz kézbesítés

    A Szolgáltató belföldön minden küldeményt házhoz kézbesít.

   2. Közvetett kézbesítés

    A szolgáltató a küldeményt a címzett magánszemély helyett jogszabályban meghatározott esetekben az adott címen működő szervezet vezetője, vagy az általa a küldemények átvételére meghatalmazott személy részére – a közvetett kézbesítő által biztosított helyen – kézbesíti.

    Közvetett úton nem kézbesíthető:

    • a sérült könyvelt küldemény;
    • a „saját kézbe” különleges szolgáltatással feladott küldeményt;
    • utánvétellel terhelt küldemény;
    • minden további küldemény, melynek közvetett kézbesítését jogszabály vagy a felek megállapodása kizárja;
    • az a küldemény, melynek közvetett kézbesítő részére történő kézbesítése ellen a címzett írásban tiltakozik.

    A közvetett úton nem kézbesíthető küldemények érkezéséről a szolgáltató a címzettet értesítő hátrahagyásával tájékoztatja.

    A közvetett kézbesítő köteles a saját részére (alkalmazottai részére) érkező küldeményeket elkülönítetten kezelni.

  3. Küldemény kézbesítése az átvételre jogosult részére

   Jogosult átvevőnek a címzett, a meghatalmazott, a helyettes átvevő és a közvetett kézbesítő minősül.

   A szolgáltató minden küldeményt a jogosult átvevő részére kézbesít. A jogosult átvevő részére történt átadással a szolgáltató a szolgáltatási szerződést teljesíti.

   Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéb szervezet (a továbbiakban együttesen: szervezet) részére címzett küldemény átvételére a szervezet vezető tisztségviselője jogosult. A szolgáltató a szervezet részére címzett küldeménynek tekinti azt is, ha a szervezet részére címzett küldemény címzésében a szervezet elnevezése mellett természetes személy nevét is feltüntették, vagy a küldeményen természetes személy neve és a szervezet – megnevezése nélkül – címe (levelezési címe) szerepel.

   A címzetten kívüli jogosult átvevő a polgári jog általános szabályai szerint felel a küldemény címzett részére történő átadásáért.

  4. Kézbesíthetetlen küldemények

   Kézbesíthetetlennek minősül az a küldemény, amelyet a Szolgáltatón kívül álló okból a címzettnek (vagy az egyéb jogosult átvevőnek) kézbesíteni nem lehet.

   A kézbesíthetetlen postai küldeményt a postai szolgáltató köteles a feladónak visszakézbesíteni, amelyet költségei megtérítéséhez kötheti a Szolgáltató. Amennyiben a feladó a visszakézbesítés költségeit nem téríti meg, vagy a postai szolgáltatón kívül álló okból a visszakézbesítés nem lehetséges, a postai küldemény visszakézbesíthetetlennek minősül.

   1. Visszakézbesíthetetlen postai küldemény

    A visszakézbesíthetetlen postai küldeményt a Szolgáltató őrizni köteles. Az őrzésre a Polgári Törvénykönyv felelős őrzésre vonatkozó szabályait a következő eltéréssel kel alkalmazni. A Szolgáltató a b) és c) pontban foglaltak kivételével a könyvelt postai küldeményt a feladástól számított három hónap elteltéig őrzi, ezt követően a küldeményt megsemmisíti; a postacsomag-küldeményt a feladástól számított három hónap elteltéig őrizni köteles, azt követően felbontja; a könyvelt postai küldeményt azonnal felbontja, amennyiben a postai küldemény tartalmának valószínűsíthető veszélyes vagy romlandó természete miatt annak a) és b) pontokban meghatározott időtartamú őrzése nem várható el.

    A felbontást követően a Szolgáltató, amennyiben kereskedelmi értékkel rendelkező árut tartalmaz a postai küldemény, azt értékesíti, egyéb esetekben a küldemény tartalmát megsemmisíti.

    A postai küldemény felbontása, értékesítése és megsemmisítése kétfős bizottság jelenlétében és jegyzőkönyv felvétele mellett történik, amely bizottság tagjai a Szolgáltató alkalmazottjai, tagjai, megbízottai vagy közreműködői lehetnek. A jegyzőkönyvet a Szolgáltató a küldemény feladását követő egy évig megőrzi.

    A Szolgáltató az értékesítésből befolyt összeget a visszakézbesíthetetlen postai küldemények őrzése következtében felmerült költségek csökkentésére fordítja vagy e célra rendelkezésre tartja.

  5. Az átvétel elismerése

   A küldemény átvételét az átvevő a kézbesítő okiraton a kézbesítés időpontjának feljegyzése után teljes nevének aláírásával köteles elismerni. Aláírásával a címzett elismeri a küldemény külsérelmi nyomoktól mentes átvételét. A csomag beltartalmával kapcsolatos reklamáció innentől nem lehetséges.

   A könyvelt postai küldemény átvételének az erre szolgáló okiraton vagy az aláírást rögzítő vagy a jogosult átvevő személyét azonosító egyéb technika alkalmazásával történő elismerése előtt a címzett vagy az egyéb jogosult átvevő a személyazonosságát és átvételi jogosultságát – a postai küldemény kézbesítésére vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – igazolni köteles. A személyazonosság és az átvételi jogosultság igazolásával kapcsolatos részletes szabályokat, valamint a személyazonosság és az átvételi jogosultság igazolásának módját kormányrendelet állapítja meg. A Pannon XP futárszolgálat a személyazonosság igazolását – amennyiben ezt a kézbesítés körülményei indokolják – nem könyvelt postai küldemény kézbesítése esetén is kérheti.

   Amennyiben a könyvelt postai küldemény kézbesítésére – levélszekrény kivételével – az erre alkalmas eszközbe történő elhelyezéssel kerül sor, a címzett vagy az egyéb jogosult átvevő átvételi jogosultságát az átvevő által az átvétellel egyidejűleg megadott azonosító kóddal köteles igazolni.

   Amennyiben a könyvelt postai küldeményt a Pannon XP futárszolgálat személyes átadással kézbesíti, a személyazonosságot igazoló okmány elnevezését, betűjelét és számát vagy az átvevő által az átvétellel egyidejűleg megadott azonosító kódot a Pannon XP futárszolgálat – kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – a kézbesítési okiraton vagy annak elektronikus helyettesítőjén megfelelő módon rögzíti. Ha az okirat tulajdonosa ez ellen tiltakozik, a szolgáltató ezt – mint a kézbesítést meghiúsító körülményt – a kézbesítési okiraton rögzíti, és a postai küldeményt az ok megjelölésével visszaküldi a feladónak.

  6. Visszavétel, visszaküldés

   A tévesen kézbesített küldeményt, illetve tartalmát a Pannon XP futárszolgálat köteles bontott állapotban is a téves kézbesítés tényének egyidejű rögzítésével visszavenni, a téves kézbesítéskor beszedett díjat visszafizetni, és a küldemény lezárása, valamint a korábbi téves kézbesítés tényének feltüntetése után annak szabályos kézbesítéséről gondoskodni.

   Meghatalmazottnak, helyettes átvevőnek, vagy közvetett módon kézbesített ép és sértetlen küldeményeket a Pannon XP futárszolgálat a kézbesíthetetlenségi ok feltüntetésével és az átvevő (közvetítő) aláírásával átveszi és azokat — a címzettnek történő kézbesítés sikertelensége esetén — visszaküldi a feladónak.A Pannon XP futárszolgálat a szabályosan kézbesített utánvételes küldeményt nem veszi vissza, ha az utánvétel elszámolására vonatkozó okiratot már továbbította.

   Ha a kézbesítés során a címzett vagy meghatalmazottja írásban úgy nyilatkozik, hogy a küldeményt nem fogadja el, úgy azt a Pannon XP futárszolgálat az átvételi határidők mellőzésével és az ok feltüntetésével visszaküldi a küldemény feladójának.

   Amennyiben e személyek az írásbeli nyilatkozatot megtagadják, a szolgáltató e tényt a kézbesítési okiratra és a küldeményre feljegyzi.

   Ha a küldemény a Pannon XP futárszolgálaton kívüli okból nem kézbesíthető, a szolgáltató azt — az ok megjelölésével — a küldemény feladójának visszaküldi.

 8. Tájékoztatás, panasz
  1. Tájékoztatás

   A Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatási feltételekben bekövetkezett valamennyi lényeges változásról tájékoztatja ügyfeleit.

   Telefonon, faxon, e-mail-ben, internetes honlapon az igénybevevők részére közzé teszi:

   • Általános Szerződési Feltételeket;
   • az alkalmazott díjakat;
   • az állandó elérhetőségének telefonszámát, egyéb elérhetőségét;
  2. Felhasználói bejelentések, panaszok

   A Pannon XP futárszolgálat a postáról szóló 2012. évi CLlX. törvény és a vonatkozó Kormányrendelet, továbbá a fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV. törvény szerint biztosítania kell, hogy igénybevevő ügyfelei a szolgáltatásokkal kapcsolatos bejelentéseiket, (továbbiakban: panasz) díjmentesen megtehessék.

   Az ügyfelek panaszaikat az alábbi módon tehetik meg:

   • telefonon
   • e-mailben
   • faxon
   • levélben
   • fuvarlevélen írott formában

   Panasznak az olyan bejelentés minősül, amelyben a felhasználó állítja, hogy a Pannon XP futárszolgálat által nyújtott szolgáltatás részben vagy egészben nem felel meg a jogszabályi előírásokban vagy a szolgáltató általános szerződési feltételeiben foglaltaknak. A 2012.évi CLIX törvény 51. §-ban foglalt jelzést, bejelentést és a kártérítési igény érvényesítését panaszok között köteles nyilvántartani.

   Panasz a postai küldeményhez kapcsolódóan a feladás napjától hat hónapos jogvesztő határidőn belül, sérelmezett tevékenység vagy magatartás esetén az erről való tudomásszerzéstől számított harminc napon belül, de legkésőbb a tevékenység vagy a magatartás megvalósítását követő hat hónapon belül tehető.

   A Pannon XP futárszolgálat köteles a beérkező panaszokat ingyenes, egyszerű, átlátható és megkülönböztetéstől mentes eljárás keretében megvizsgálni és a panaszokról, kezelésük módjáról nyilvántartást vezetni. A panaszkezelés felhasználókat érintő szabályait a szolgáltató általános szerződési feltételeiben köteles közzétenni.

   A vizsgálat lefolytatására belföldi szolgáltatások és az Európai Unió tagállamaiba irányuló szolgáltatások esetén a Pannon XP futárszolgálatnak a panasz beérkezésétől számított harminc nap áll rendelkezésre. A belföldi és az Európai Unió tagállamaiba irányuló szolgáltatással kapcsolatos vizsgálati eljárás időtartama egy alkalommal, a panaszos egyidejű értesítése mellett harminc nappal meghosszabbítható.

   A Pannon XP futárszolgálat a panasz kivizsgálásának eredményéről belföldi szolgáltatás esetén haladéktalanul, nemzetközi szolgáltatás esetén a külföldi szolgáltatótól beérkezett tájékoztatás időpontjától számított tizenöt napon belül köteles a panaszost írásban tájékoztatni. A külföldi szolgáltató késedelmesen megküldött tájékoztatása esetében a szolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítéséért felelős belföldi szolgáltatót felelősség abban az esetben nem terheli, ha mindent megtett a szerződéses partner szolgáltatójától beszerzendő adat, információ határidőben történő rendelkezésre bocsátása céljából.

   Ha a panaszos a panaszra adott választ nem fogadja el, vagy a Pannon XP futárszolgálat a panaszra határidőn belül nem válaszol, a panaszos a válasz kézhezvételétől vagy a válasz elmaradása esetén a válaszadási határidő lejártától számított 30 napon belül a Hatósághoz fordulhat a panasz vagy a panaszkezelés kivizsgálása érdekében. E lehetőségről a panaszost a panasszal kapcsolatos válaszban tájékoztatni kell.

 9. Adatkezelési szabályok, adat- és titokvédelem
  1. Adatszolgáltatás

   A Pannon XP futárszolgálatra vonatkozó olyan adatokat, amely a szolgáltatások igénybevételéhez, a hozzáférés megvalósításához, illetve a hírközlési hatóság feladatainak a végzéséhez szükségesek, a Pannon XP futárszolgálat köteles a hírközlési hatóság részére szolgáltatni, akkor is, ha azok üzleti titoknak minősülnek.

   A Hatóság felhívhatja az e törvény hatálya alá tartozó Pannon XP futárszolgálatot minden olyan adat szolgáltatására, amely a Hatóság – e törvényben, valamint e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott – hatósági hatáskörébe utalt feladatainak ellátásához szükséges, abban az esetben is, ha az – a minősített adatok kivételével – üzleti titoknak minősül. E felhívás ellen jogorvoslatnak helye nincs.

   A postai szolgáltató a jogszabályban meghatározott adatokat köteles nyilvánosan hozzáférhetővé tenni. Nem minősülnek közérdekből nyilvános adatnak az egyetemes postai szolgáltató szolgáltatási szerződései, kivéve a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatási szerződésekre vonatkozó adatokat.

   A fentiek szerinti adatszolgáltatás során az adatszolgáltató felelős az adat tartalmának időszerűségéért, hitelességéért, pontosságáért és ellenőrizhetőségéért.

  2. Személyes adatok védelme, titokvédelmi kötelezettség

   A Pannon XP futárszolgálat a postai szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos vagy a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat – az 2012 évi CLIX. törvény 55. § (1)–(5) bekezdésében foglalt eltérésekkel, közérdeken alapuló célból, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben foglaltak figyelembevételével – e törvény felhatalmazása alapján – adatkezelőként eljárva használhatja fel és továbbíthatja.

   A fenti bekezdés szerint az adatkezelés célja: a postai szolgáltatási szerződés teljesítése, a teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos ellenőrzése, a Hatóság részére történő adatszolgáltatás, továbbá e törvényben meghatározott egyéb cél;

   Az adatkezelés időtartama: e törvény vagy a felhasználó eltérő rendelkezése hiányában a postai küldemény feladását követő naptári év vége.

   A Pannon XP futárszolgálat teljesítése nem tehető függővé olyan személyes vagy más adat megadásától, vagy olyan célú adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozat megtételétől, amely a postai szolgáltatás feladó által igényelt tartalmú elvégzéséhez nem szükséges.

   A Pannon XP futárszolgálat a postai szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos, valamint a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat kizárólag a postai szolgáltatási szerződés teljesítése, a teljesítés igazolása, elszámolása és utólagos ellenőrzése céljából továbbíthatja harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére.

   A Pannon XP futárszolgálat az általa kezelt postai küldemény tartalmát csak a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg.

   A Pannon XP futárszolgálat a postai szolgáltatása keretében az alábbi módokon járhat el:

   • a zárt postai küldeményt – a törvényben foglaltak kivételével – nem bonthatja fel;
   • a nem zárt postai küldeményeket csak a felvételhez, gyűjtéshez, feldolgozáshoz, szállításhoz, kézbesítéshez szükséges adatok megállapítása érdekében és annak megfelelő mértékben tanulmányozhatja;
   • a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatot – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a törvényben feljogosított szervezetek kivételével – mással nem közölhet;
   • a postai küldeményt – tartalmának megismerése céljából – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a törvényben feljogosított szervezetek kivételével másnak át nem adhatja;
   • a szolgáltatás teljesítéséről – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a törvényben feljogosított szervezetek kivételével – másnak tájékoztatást nem adhat.

   A feladóval megegyező jogosultsággal rendelkezőnek kell tekinteni azt a személyt, aki a postai küldemény feladását igazoló dokumentumot bemutatja. illetve a feladóval megegyező jogosultsággal rendelkezőnek kell tekinteni azt a személyt is, aki a postai küldemény egyedi azonosító adatát (például kód, küldeményazonosító), továbbá szükség esetén a feladó és címzett nevét és a küldemény címét a Pannon XP futárszolgálattal elektronikus hírközlési úton (távközlő berendezés, internet) közli.

   A Pannon XP futárszolgálat a zárt postai küldeményt az alábbi esetekben bonthatja fel:

   • küldemény burkolata oly mértékben sérült, hogy tartalmának megóvása érdekében a felbontása indokolt, és felbontás nélküli átcsomagolással a küldemény tartalmának a megóvása nem biztosítható;
   • a küldemény tartalma által okozott veszély elhárítása érdekében ez indokolt;
   • a visszakézbesíthetetlen postacsomag-küldeményt a feladástól számított három hónap lejártát követően felbonthatja;
   • a visszakézbesíthetetlen postai küldeményt azonnal felbonthatja, amennyiben a postai küldemény tartalmának valószínűsíthető veszélyes vagy romlandó természete miatt annak őrzése a Pannon XP futárszolgálattól nem elvárható;

   A postai küldemény felbontását kétfős bizottság jelenlétében és jegyzőkönyv felvétele mellett kell elvégezni, azzal, hogy a felbontás tényét a küldeményre rá kell vezetni, továbbá, ha erre lehetőség van, a felbontásról, a felbontás okáról a feladót értesíteni kell.

   A Pannon XP futárszolgálatnak és a postai közreműködői tevékenységet végző személynek vagy szervezetnek megfelelő szervezési és műszaki intézkedésekkel biztosítania kell a postai szolgáltatás teljesítése során kezelt küldemények, szöveges közlemények vagy közlések titkosságát. A Pannon XP futárszolgálat és a postai közreműködői tevékenységet végző személy vagy szervezet – a jogszabályi feltételek fennállása és erre irányuló megkeresés esetén – köteles a postai küldeményt, szöveges közleményt vagy közlést átadni vagy bemutatni az annak megismerésére külön törvényben feljogosított szervezeteknek, továbbá azok megfigyelését, tárolását vagy a küldeménybe, szöveges közleménybe más módon történő beavatkozást lehetővé tenni.

   A Pannon XP futárszolgálat a postai szolgáltatáshoz kapcsolódó valamennyi okiratot a kiállítástól vagy az okirat érvényességi idejének lejáratától számított egy évig köteles őrizni.

 10. Kártérítés
  1. Felelősség a szolgáltatások teljesítéséért

   A Pannon XP futárszolgálat a szolgáltatások nem szerződésszerű teljesítése esetén beleértve a küldemény sérülését, tartalomhiányát, elveszését és megsemmisülését is, a Törvényben, valamint jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően tartozik felelősséggel.

   A Pannon XP futárszolgálat nem felel a szolgáltatások körében keletkezett kárért, ha az a szolgáltató működési körén kívül álló elháríthatatlan okból keletkezett (pl. háborús cselekmények, szabotázs, lázadás, robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, tűzvész, munkabeszüntetés, robbantásos fenyegetés, valamint a honvédelmi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés esetében), ha a belső tartalomnak nem megfelelően csomagolt a küldemény, ha a kárt a küldemény belső tulajdonsága, a csomagolás kívülről észre nem vehető hiányossága vagy az elégtelen címzés okozta, a feladó a különleges kezelést igénylő küldeménye valamint törékeny áru esetén (üveg, kerámia illetve közúti gyűjtőfuvarozás során megfelelő csomagolás ellenére is könnyen sérülő termék), illetve a közvetett kárért, elmaradt haszonért.

   A fenti bekezdésekkel kapcsolatos bizonyítás a következő személyeket terheli:

   • a szolgáltatót a csomagolás hiányossága és az elégtelen címzés tekintetében, illetve abban a vonatkozásban, hogy a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan külső ok, vagy szerződésszerű teljesítése mellett a károsulton kívüli más személy okozta;
   • a feladót, illetve a címzettet abban a tekintetben, hogy a kár nem a csomagolás hiányossága vagy a címzés elégtelensége miatt állt elő, illetve, hogy a kár nem a küldemény tartalmára, belső tulajdonságára vezethető vissza.

   Közvetett kézbesítés esetén a szolgáltató felelőssége a küldemény átadásával az átvevőre száll át. Az átvevő a címzettel szemben a polgári jog általános szabályai szerint felel.

  2. Kártérítés

   Felelősség a postai küldemény megsemmisüléséért, elveszéséért, megsérüléséért, a kártérítés mértéke.

   A Pannon XP futárszolgálat – a 2012.évi CLIX törvény 44. § (3) és (5) bekezdésében foglaltak kivételével – felelős azért a kárért, amely a postai küldemény felvételétől annak kézbesítéséig vagy a feladó részére történt visszakézbesítéséig terjedő időben a postai küldemény megsemmisüléséből, teljes vagy részleges elvesztéséből vagy megsérüléséből keletkezett, kivéve ha a kárt

   • a postai szolgáltató működési körén kívül eső elháríthatatlan ok,
   • a postai küldemény belső tulajdonsága vagy a csomagolás kívülről észre nem vehető hiányossága, illetve
   • a küldemény sérülését vagy megsemmisülését más postai küldemény okozta.

   A Pannon XP futárszolgálatnak kell bizonyítania a csomagolás hiányosságát, továbbá azt, hogy a kárt a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok vagy – a szolgáltató szerződésszerű magatartása ellenére – a károsulton kívüli harmadik személy postai küldeménye okozta.

   A feladónak kell bizonyítania, hogy a kár nem a postai küldemény belső tulajdonságának a következménye, és nem a csomagolás hiányossága miatt állt elő.

   A Pannon XP futárszolgálat nem terheli kártérítési felelősség, ha csak a postai küldemény külső csomagolása sérül meg.

   A Pannon XP futárszolgálat nem terheli kártérítési felelősség a kárért, ha a küldemény tartalma a postai szolgáltatásból kizárt vagy ha feltételesen szállítható, és a feladó nem teljesítette a feltételes szállításra vonatkozó követelményeket.

   Amennyiben a könyvelt postai küldemény megsemmisül, teljesen vagy részlegesen elvész vagy megsérül, a Pannon XP futárszolgálat kártérítési átalányt köteles fizetni.

   • A küldemény megsemmisülése vagy teljes elveszése esetén a fizetendő kártérítési átalány összege a szolgáltatásért fizetendő díj tizenötszöröse,
   • A küldemény részleges elveszése vagy megsérülése esetén a fizetendő kártérítési átalány összege úgy aránylik a kártérítési átalány előző pontban meghatározott teljes összegéhez, ahogyan a keletkezett kár aránylik a postai küldemény teljes értékéhez.

   A fenti bekezdésben meghatározott esetben a Pannon XP futárszolgálat köteles a szolgáltatásért fizetett díjat is visszafizetni.

   Amennyiben a belföldi forgalomban a könyvelt postai küldemény kézbesítése – vagy annak megkísérlése – a feladástól számított tizenöt napon belül nem történik meg, a felek eltérő megállapodásának hiányában az ellenkező bizonyításáig a küldeményt elveszettnek kell tekinteni, és a kártérítésre a küldemény elveszésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

   Ha az elveszettnek tekintett postai küldemény előkerül, a küldeményt kézbesíteni kell. A még ki nem fizetett kártérítési átalányt és a vissza nem fizetett szolgáltatási díjat nem kell kifizetni, a már kifizetett kártérítési átalányt és a visszafizetett szolgáltatási díjat azonban kézbesítés esetében sem kell a postai szolgáltató részére visszafizetni.

   A Pannon XP futárszolgálat általános szerződési feltételeiben állapítja meg, hogy az általa nyújtott belföldi irányú postai szolgáltatáshoz kapcsolódó értéknyilvánítás legmagasabb összege 500000 Ft. A belföldi irányú szolgáltatás alap fuvardíja 100000 Ft. értéknyílvánítás összegig tartalmazza az értéknyílvánítás szolgáltatás díját. Az e fölötti de maximum 500000 Ft.-ig terjedő értéknyílvánítás díja a teljes értéknyílvánított összeg 0,4%-a. Nemzetközi küldemények esetében az értéknyílvánítás szolgáltatás a +36207733399-es telefonszámon előzetes egyeztetés alapján lehetséges, árai egyedileg kalkulálódnak.

   A Pannon XP futárszolgálat általános szerződési feltételeiben nem teszi lehetővé kereskedelmi értékkel nem rendelkező tartalmú postai küldemények vonatkozásában is az értéknyilvánítás- szolgáltatás igénybevételét.

   Amennyiben a feladó az értéknyilvánításban megjelölt összegként nem a tényleges kereskedelmi értéket tüntette fel, úgy az értéknyilvánításban megjelölt összeg helyett a postai küldemény tartalmának tényleges kereskedelmi értékét kell a kártérítési átalány számítása során alapul venni.

   Ha az értéknyilvánítás-szolgáltatással feladott (a továbbiakban: értéknyilvánított) postai küldemény megsemmisül, teljesen vagy részlegesen elvész, vagy megsérül, a Pannon XP futárszolgálat az ebben a részben már tárgyaltak figyelembevételével, az alábbiak szerint köteles kártérítési átalányt fizetni:

   • a postai küldemény megsemmisülése vagy teljes elveszése esetén a fizetendő kártérítési átalány összege az értéknyilvánításban megjelölt érték összege,
   • a postai küldemény részleges elveszése vagy megsérülése esetén a fizetendő kártérítési átalány összege úgy aránylik az értéknyilvánításban megjelölt érték összegéhez, ahogyan a keletkezett kár aránylik a küldemény teljes értékéhez.
  3. Felelősség a postai küldemény késedelmes kézbesítéséért

   A nem időgarantált postai küldemény késedelmes kézbesítéséért a Pannon XP futárszolgálat kártérítési felelősséggel nem tartozik.

   Az időgarantált postai küldemény késedelmes kézbesítéséért vagy a kézbesítés késedelmes megkísérléséért a Pannon XP futárszolgálat kártérítési átalányt köteles fizetni. A kártérítési átalány összege az időgarantált postai szolgáltatásért fizetett díj kétszerese.

   Nem terheli a postai szolgáltatót az időgarantált postai küldemény késedelmes kézbesítéséért, ha

   • a késedelmet a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő,
   • a postai küldemény határidőben történő kézbesítése azért volt sikertelen, mert a címzett vagy más jogosult átvevő nem volt elérhető a címben megjelölt helyen,

   Az itt meghatározottakon túl a Pannon XP futárszolgálat a polgári törvénykönyvben megfogalmazott esetek alapján is mentesül a késedelmes teljesítésért fennálló felelősség alól.

  4. A kártérítés érvényesítése, bejelentése, a kártérítés elbírálása

   A postai küldemény részleges elveszését vagy megsérülését a küldemény kézbesítésekor vagy a küldemény visszakézbesítésekor a kézbesítési okiraton azonnal jelezni kell. Ennek elmulasztása jogvesztéssel jár.Kézbesítési okirat hiányában vagy, ha a részleges elveszés vagy a megsérülés a kézbesítéskor (visszakézbesítéskor) azonnal nem ismerhető fel, azt a kézbesítéstől számított három munkanapos jogvesztő határidőn belül kell a kézbesítést ellátó Pannon XP futárszolgálathoz írásban bejelenteni vagy azt a szolgáltatónál írásban jegyzőkönyvbe vetetni. A bejelentéssel egyidejűleg a kártérítési igényt is jelezni lehet.

   A jogosult az időgarantált postai küldemény késedelmes kézbesítése címén kártérítési igényét a Pannon XP futárszolgálathoz a küldemény átvételétől számított tizenöt napos jogvesztő határidőn belül írásban jelentheti be.

   A jogosult a postai küldemény elveszése vagy megsemmisülése címén kártérítési igényét a küldemény feladásától számított tizenötödik naptól kezdődően 6 hónapos jogvesztő határidőn belül írásban jelentheti be a Pannon XP futárszolgálatnak.

   A Pannon XP futárszolgálat a jogosult bejelentésére vagy kártérítési igényére harminc napon belül köteles írásban válaszolni.

   Válaszában a Pannon XP futárszolgálat

   • tájékoztatja jogosultat a bejelentés megalapozottságának megállapításához szükséges további feltételekről és eljárásról,
   • megállapítja a bejelentés, illetve a kártérítési igény megalapozottságát, ezen utóbbi esetben tájékoztatja a jogosultat a kártérítési igény megfizetésének várható időpontjáról.

   Amennyiben a Pannon XP futárszolgálat a kártérítési igény jogalapját vagy mértékét vitatja – tájékoztatja az igény érvényesítőjét a kártérítés és a kártérítés-érvényesítés törvényi vagy szerződésben foglalt szabályairól, továbbá a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 2. §-a alapján felhívja fogyasztónak minősülő igény érvényesítőt arra, hogy az Fgytv. alapján békéltető testület előtt fogyasztói jogvitát kezdeményezhet.

   Amennyiben a jogosult a bejelentését vagy igényét az ott meghatározott jogvesztő határidőn belül megtette a Pannon XP futárszolgálat felé, és kártérítési igényét a Pannon XP futárszolgálat vitatta vagy azt a megalapozottságát megállapító okirat kiadását követő 60 napon belül nem fizette meg, kártérítési igényét a küldemény feladásától számított egyéves jogvesztő határidőn belül érvényesítheti bíróság előtt. A fogyasztói jogvita alapján indult békéltető testületi eljárás időtartama az igényérvényesítési időbe nem számítható be.

   A jogosult kártérítési igényének érvényesítésével kapcsolatos jogait és kötelezettségeit, valamint az igény érvényesítésének módját a Pannon XP futárszolgálat az általános szerződési feltételeiben köteles rögzíteni.

  5. Eljárás a kártérítés után előkerült küldemények esetében

   Amennyiben az elveszettnek tekintett postai küldemény előkerül, a küldeményt kézbesíteni kell. A még ki nem fizetett kártérítési átalányt és a vissza nem fizetett szolgáltatási díjat nem kell kifizetni, a már kifizetett kártérítési átalányt és a visszafizetett szolgáltatási díjat azonban kézbesítés esetében sem kell a Pannon XP futárszolgálat részére visszafizetni.

  6. A Pannon XP futárszolgálat díj visszafizetési kötelezettsége, a kártérítés mértéke:

   Ha a könyvelt postai küldemény megsemmisül, teljesen vagy részlegesen elvész vagy megsérül, a Pannon XP futárszolgálat kártérítési átalányt köteles fizetni.

   A küldemény megsemmisülése vagy teljes elveszése esetén a fizetendő kártérítési átalány összege a szolgáltatásért fizetendő díj tizenötszöröse, A küldemény részleges elveszése vagy megsérülése esetén a fizetendő kártérítési átalány összege úgy aránylik a kártérítési átalány teljes összegéhez, ahogyan a keletkezett kár aránylik a postai küldemény teljes értékéhez.

   Az időgarantált postai küldemény késedelmes kézbesítéséért vagy a kézbesítés késedelmes megkísérléséért a Pannon XP futárszolgálat kártérítési átalányt köteles fizetni. A kártérítési átalány összege az időgarantált postai szolgáltatásért fizetett díj kétszerese.

   Nem terheli kártérítési átalány a Pannon XP futárszolgálatot az időgarantált postai küldemény késedelmes kézbesítéséért, ha

   • a késedelmet a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő,
   • a postai küldemény határidőben történő kézbesítése azért volt sikertelen, mert a címzett vagy más jogosult átvevő nem volt elérhető a címben megjelölt helyen,
 11. Szolgáltatások teljesítésének minősége

  A Pannon XP futárszolgálat tevékenységének ellátása során vállalja, hogy az ügyfél által az Általános Szerződési Feltételek alapján igényelt és megfizetett szolgáltatásokat maradéktalanul teljesíti, a küldeményeket biztonságos körülmények között továbbítja és ép, sértetlen állapotban kézbesíti a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott minőségi előírásoknak megfelelően.

  A felvett küldemények továbbítási útvonalát és módját a Pannon XP futárszolgálat választja meg az igénybevett szolgáltatásnak megfelelően.

  1. Átfutási idők belföldi forgalomban

   A Pannon XP futárszolgálat tevékenységét úgy szervezi és működteti, hogy belföldi forgalomban feladott küldemények végponttól-végpontig mért útvonalára vonatkoztatott továbbítási időtartam a következők szerint teljesüljön:

   A Pannon XP futárszolgálat vállalja, hogy az érvényben lévő és leendő szerződéseinek megfelelően, valamint az eseti szerződésekben (fuvarlevelek) megállapodott kézbesítési határidők szerint a küldemények a fuvarlevélen feltüntetetteknek és a feladók akaratának megfelelően kézbesítésre kerüljenek, vagy ennek megkísérlése megtörténjen.

 12. Együttműködés titkos információgyűjtés érdekében

  A Pannon XP futárszolgálat együttműködik a titkos információgyűjtésre külön törvényben felhatalmazott szervezetekkel. Szolgáltató a szolgáltatás megkezdésével egyidejűleg saját berendezései, helyiségei tekintetében biztosítja a titkos információgyűjtés eszközeinek és módszereinek alkalmazási feltételeit. A titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervezetek részére történő adatszolgáltatás térítésmentes.

Budapest, 2013. május 27.

Pannon XP

1. számú melléklet

A szállításból kizárt tárgyak, valamint a feltételesen szállítható tárgyak és azok feladási feltételei:

 • szúró-, vágó-, és lőfegyver;
 • lőszer, robbanószer;
 • radioaktív, gyúlékony, mérgező, maró, tűz. és robbanásveszélyes anyagok, illetve azt tartalmazó tárgyak;
 • élő növények és állatok;
 • értéknyilvánítás szolgáltatás, értékes tárgyak szállítása;
 • földi maradványok;
 • romlandó, fertőző, undort keltő áruk;
 • hűtést, fűtést igénylő áruk;
 • kegyeleti érzéseket sértő tárgyak, halotti hamvak;
 • kereskedelmi mennyiségű alkohol, dohányáru;
 • narkotikumok, egyéb hallucinogén és a büntető törvénykönyvben meghatározott anyagok;
 • különleges értékű áruk, pl. nemesfémek, ékszer, pénz, érmék, műtárgyak, mindenféle értékpapír, okirat és bélyeg;
 • nem kielégítő csomagolású vagy csomagolás nélküli küldemények, különösen törésveszélyes áruk esetében, valamint nem kielégítő, tévedésre okot adó jelölésű vagy jelölés nélküli áruk;
 • törékeny áru (üveg, kerámia illetve közúti gyűjtőfuvarozás során megfelelő csomagolás ellenére is könnyen sérülő termék);
 • 4,2 m hosszúságot meghaladó áruk;
 • nem megfelelően csomagolt tárgyak;
 • postafiókra címzett küldemény;
 • nem könyvelt küldemény;
 • az ADR (Rendelet a veszélyes áruk közúton történő szállításáról) értelmében veszélyes áruk.
 • Veszélyes áruk (bármilyen csomagolásban, kiszerelésben, és mentességi szállítást se vállalunk)

2. számú melléklet

Belföldi szolgáltatások tarifái

Csomagküldemények: [1]
Másnapi kiszállítás
 
0.01 - 1.99 kg
2 - 4.99 kg
5 - 9.99 kg
10 - 14.99 kg
15 - 19.99 kg
20 - 24.99 kg
25 - 39.99 kg
40 kg-tól [2]
Bp. - Bp.
0.01 - 1.99 kg
1 478 Ft
2 - 4.99 kg
1 916 Ft
5 - 9.99 kg
2 234 Ft
10 - 14.99 kg
2 812 Ft
15 - 19.99 kg
3 144 Ft
20 - 24.99 kg
3 770 Ft
25 - 39.99 kg
4 112 Ft
40 kg-tól [2]
4112 + 44 Ft/kg [2]
Bp. - Vidék (Vidék - Bp.)
0.01 - 1.99 kg
2 173 Ft
2 - 4.99 kg
2 681 Ft
5 - 9.99 kg
3 016 Ft
10 - 14.99 kg
3 475 Ft
15 - 19.99 kg
3 995 Ft
20 - 24.99 kg
4 675 Ft
25 - 39.99 kg
5 223 Ft
40 kg-tól [2]
5223 + 92 Ft/kg [2]
Vidék - Vidék
0.01 - 1.99 kg
2 483 Ft
2 - 4.99 kg
2 849 Ft
5 - 9.99 kg
3 016 Ft
10 - 14.99 kg
3 475 Ft
15 - 19.99 kg
3 995 Ft
20 - 24.99 kg
4 675 Ft
25 - 39.99 kg
5 223 Ft
40 kg-tól [2]
5223 + 92 Ft/kg [2]
Aznapi kiszállítás [3]
 
0.01 - 1.99 kg
2 - 4.99 kg
5 - 9.99 kg
10 - 14.99 kg
15 - 19.99 kg
20 - 24.99 kg
25 - 39.99 kg
40 kg-tól [2]
Bp. - Bp.
0.01 - 1.99 kg
5 106 Ft
2 - 4.99 kg
5 426 Ft
5 - 9.99 kg
5 743 Ft
10 - 14.99 kg
6 287 Ft
15 - 19.99 kg
6 618 Ft
20 - 24.99 kg
7 197 Ft
25 - 39.99 kg
7 539 Ft
40 kg-tól [2]
7539 + 44 Ft/kg [2]
Bp. - Vidék (Vidék - Bp.)
Vidék - Vidék

Azonnali különautó [3]

súlyfüggetlenül,

maximum 1400 kg-ig

oda-vissza 188 Ft/km

minimum 12661 Ft

Egyéb szolgáltatásaink
Raklapos [2] áru szállítása:
0.01 - 59.99 kg
9 567 Ft
60 - 169.99 kg
16 179 Ft
170 kg-tól
16179 + 92 Ft/kg
Szállítást kiegészítő szolgáltatások
12 óra előtti garantált kiszállítás [4]
2 252 Ft/küldemény
10 óra előtti garantált kiszállítás [4]
4 220 Ft/küldemény
8 óra előtti garantált kiszállítás [4]
25 322 Ft/küldemény
Szombat délelőtti kiszállítás [4]
25 322 Ft/küldemény
Biztosítás [5]

100000 Ft-ig ingyenes

100000 Ft felett, maximum 500000 Ft-ig az áruérték 0.4%-a

Okmány visszaforgatás
563 Ft/küldemény
Utánvét [6]

1 - 50 000 Ft-ig 500 Ft

50 000 Ft felett az utánvét összegének 1%-a

Az utánvétösszeg felső határa 1 000 000 Ft

Az utánvét összegét, tranzakciós adófizetési kötelezettség terheli, melyet a fuvardíjat fizető félre hárítunk át, illetve bankkártyás fizetés esetén +1% bankkártya használati díj kerül felszámolásra a fuvarköltség viselő részére.

SMS küldés
25 Ft/küldemény
Pótdíjak
Várakozás azonnali [3] fuvar esetén
10 perc után minden megkezdett 10 perc 424 Ft
Meghiúsult kiállás
2 252 Ft
Többdarabos küldemények operációs díja
A küldemény második darabjától csomagonként: (n-1) x 282 Ft
Túlméretes csomagok felára: [7]
0.01 - 9.99 kg
10 - 19.99 kg
20 - 39.99 kg
200-299 cm
0.01 - 9.99 kg
1 218 Ft
10 - 19.99 kg
1 827 Ft
20 - 39.99 kg
2 436 Ft
300-399 cm
0.01 - 9.99 kg
2 436 Ft
10 - 19.99 kg
3 045 Ft
20 - 39.99 kg
4 263 Ft
400 cm-től
0.01 - 9.99 kg
4 263 Ft
10 - 19.99 kg
6 699 Ft
20 - 39.99 kg
9 135 Ft
Túlméretes raklapok felára: [7]
40 - 59.99 kg
200-299 cm
40 - 59.99 kg
2 436 Ft
300-399 cm
40 - 59.99 kg
4 263 Ft
400 cm-től
40 - 59.99 kg
9 135 Ft
 
60 kg-tól
120-239 x 80 cm
60 kg-tól
6 699 Ft
240 x 80 cm-től
60 kg-tól
13 398 Ft
-
-
-
Üzemanyagpótdíj [7]
A gázolajársávok (bruttó gázolajár)
Az üzemanyagpótdíj mértéke (minden küldemény üzemanyagpótdíjának kiszámításakor figyelembe vesszük a súlydíjat, a típusdíjat és az egyedi termékdíjat)
- 500 Ft-ig
0 %
501 - 550 Ft-ig
5 %
551 - 600 Ft-ig
10 %
601 - 650 Ft-ig
15 %
651 - 700 Ft-ig
20 %
700 Ft felett, további 50 forintonként
+5 %
Érvényes: 2023.06.01 - 2024.05.12
- 500 Ft-ig
0 %
501 - 550 Ft-ig
5 %
551 - 600 Ft-ig
10 %
601 - 650 Ft-ig
15 %
651 - 700 Ft-ig
20 %
700 Ft felett, további 50 forintonként
+5 %
Érvényes: 2024.05.13 - 2024.05.13
- 500 Ft-ig
0 %
501 - 550 Ft-ig
5 %
551 - 600 Ft-ig
10 %
601 - 650 Ft-ig
15 %
651 - 700 Ft-ig
20 %
700 Ft felett, további 50 forintonként
+5 %
Érvényes: 2024.05.14 - 2024.04.30
- 500 Ft-ig
0 %
501 - 550 Ft-ig
5 %
551 - 600 Ft-ig
10 %
601 - 650 Ft-ig
15 %
651 - 700 Ft-ig
20 %
700 Ft felett, további 50 forintonként
+5 %
Érvényes: 2024.05.01 - 2024.05.16
- 500 Ft-ig
0 %
501 - 550 Ft-ig
5 %
551 - 600 Ft-ig
10 %
601 - 650 Ft-ig
15 %
651 - 700 Ft-ig
20 %
700 Ft felett, további 50 forintonként
+5 %
Érvényes: 2024.05.17 - 2024.06.05
- 500 Ft-ig
0 %
501 - 550 Ft-ig
5 %
551 - 600 Ft-ig
10 %
601 - 650 Ft-ig
15 %
651 - 700 Ft-ig
20 %
700 Ft felett, további 50 forintonként
+5 %
Érvényes: 2024.06.06 - 2024.06.06
- 500 Ft-ig
0 %
501 - 550 Ft-ig
5 %
551 - 600 Ft-ig
10 %
601 - 650 Ft-ig
15 %
651 - 700 Ft-ig
20 %
700 Ft felett, további 50 forintonként
+5 %
Érvényes: 2024.06.07 - 2024.06.06
- 500 Ft-ig
0 %
501 - 550 Ft-ig
5 %
551 - 600 Ft-ig
10 %
601 - 650 Ft-ig
15 %
651 - 700 Ft-ig
20 %
700 Ft felett, további 50 forintonként
+5 %
Érvényes: 2024.06.07 - 2024.06.11
- 500 Ft-ig
0 %
501 - 550 Ft-ig
5 %
551 - 600 Ft-ig
10 %
601 - 650 Ft-ig
15 %
651 - 700 Ft-ig
20 %
700 Ft felett, további 50 forintonként
+5 %
Érvényes: 2024.06.12 - 2024.06.11
- 500 Ft-ig
0 %
501 - 550 Ft-ig
5 %
551 - 600 Ft-ig
10 %
601 - 650 Ft-ig
15 %
651 - 700 Ft-ig
20 %
700 Ft felett, további 50 forintonként
+5 %
Érvényes: 2024.06.12 - 2024.06.13
- 500 Ft-ig
0 %
501 - 550 Ft-ig
5 %
551 - 600 Ft-ig
10 %
601 - 650 Ft-ig
15 %
651 - 700 Ft-ig
20 %
700 Ft felett, további 50 forintonként
+5 %
Érvényes: 2024.06.14 - 2024.06.13
- 500 Ft-ig
0 %
501 - 550 Ft-ig
5 %
551 - 600 Ft-ig
10 %
601 - 650 Ft-ig
15 %
651 - 700 Ft-ig
20 %
700 Ft felett, további 50 forintonként
+5 %
Érvényes: 2024.06.14 - 2024.06.16
- 500 Ft-ig
0 %
501 - 550 Ft-ig
5 %
551 - 600 Ft-ig
10 %
601 - 650 Ft-ig
15 %
651 - 700 Ft-ig
20 %
700 Ft felett, további 50 forintonként
+5 %
Érvényes: 2024.06.17 - 2024.06.17
- 500 Ft-ig
0 %
501 - 550 Ft-ig
5 %
551 - 600 Ft-ig
10 %
601 - 650 Ft-ig
15 %
651 - 700 Ft-ig
20 %
700 Ft felett, további 50 forintonként
+5 %
Érvényes: 2024.06.18 - 2024.06.19
- 500 Ft-ig
0 %
501 - 550 Ft-ig
5 %
551 - 600 Ft-ig
10 %
601 - 650 Ft-ig
15 %
651 - 700 Ft-ig
20 %
700 Ft felett, további 50 forintonként
+5 %
Érvényes: 2024.06.20 - 2024.06.20
- 500 Ft-ig
0 %
501 - 550 Ft-ig
5 %
551 - 600 Ft-ig
10 %
601 - 650 Ft-ig
15 %
651 - 700 Ft-ig
20 %
700 Ft felett, további 50 forintonként
+5 %
Érvényes: 2024.06.21 - 2024.06.30
- 500 Ft-ig
0 %
501 - 550 Ft-ig
5 %
551 - 600 Ft-ig
10 %
601 - 650 Ft-ig
15 %
651 - 700 Ft-ig
20 %
700 Ft felett, további 50 forintonként
+5 %
Érvényes: 2024.07.01 - 2024.06.30
- 500 Ft-ig
0 %
501 - 550 Ft-ig
5 %
551 - 600 Ft-ig
10 %
601 - 650 Ft-ig
15 %
651 - 700 Ft-ig
20 %
700 Ft felett, további 50 forintonként
+5 %
Érvényes: 2024.07.01 - 2024.06.30
- 500 Ft-ig
0 %
501 - 550 Ft-ig
5 %
551 - 600 Ft-ig
10 %
601 - 650 Ft-ig
15 %
651 - 700 Ft-ig
20 %
700 Ft felett, további 50 forintonként
+5 %
Érvényes: 2024.07.01 - 2024.07.07
- 500 Ft-ig
0 %
501 - 550 Ft-ig
5 %
551 - 600 Ft-ig
10 %
601 - 650 Ft-ig
15 %
651 - 700 Ft-ig
20 %
700 Ft felett, további 50 forintonként
+5 %
Érvényes: 2024.07.08 - 2024.07.14
- 500 Ft-ig
0 %
501 - 550 Ft-ig
5 %
551 - 600 Ft-ig
10 %
601 - 650 Ft-ig
15 %
651 - 700 Ft-ig
20 %
700 Ft felett, további 50 forintonként
+5 %
Érvényes: 2024.07.15 -
dátumtól
dátumig
gázolajár (bruttó gázolajár)
üzemanyagpótdíj mértéke
dátumtól
2024.07.01
dátumig
2024.07.31
gázolajár (bruttó gázolajár)
610 Ft
üzemanyagpótdíj mértéke
15 %
dátumtól
2024.06.01
dátumig
2024.06.30
gázolajár (bruttó gázolajár)
629 Ft
üzemanyagpótdíj mértéke
15 %

- A fuvardíj a küldemény teljes súlya(térfogatsúlya)/cím alapján kerül kiszámításra.

- Útdíj nem kerül felszámításra.

- Nincs nagyáruházi beszállítás szolgáltatásunk! Amennyiben a feladó saját felelősségére nagyáruházi címzett(ek)nek ad fel küldeményt és a futárt várakoztatják az átvétel során, plusz díjak kerülhetnek felszámításra, illetve átvevő hiányában a küldemény a feladó költségére visszafordításra kerülhet.

- Üzemanyagfelár meghatározásánál a NAV üzemanyag átlagár az irányadó, azonban a Pannon XP Kft. fenntartja a jogot az ettől eltérő üzemanyagfelár használatára.

1: Csomagküldemények

Azok a küldemények amelyek kartondobozba (téglatest) vannak csomagolva, a csomagonkénti súly nem éri el a 40 kg-ot és egyik mérete sem haladja meg a 120x70x60 centimétert.

A szállítási határidők 1-3 munkanapra módosulhatnak, amennyiben a küldemény bármely mérete meghaladja a 120x70x60 centimétert és/vagy nem kartondobozba (téglatest) van csomagolva, valamint a súlya eléri a 40 kg-ot.

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben a túlméretes csomagküldemény leghosszabb mérete eléri vagy meghaladja a 200cm-t, az alapsúlydíj és kiegészítő szolgáltatásokon felül, túlméretes csomagonként pótdíj kerül felszámításra.

2: Raklapos szállítás

Azok a küldemények amelyek palettára vannak rögzítve és/vagy a súlyuk eléri, illetve meghaladja a 40 kg-ot. Az olyan küldemények, ahol akár egy csomag súlya, eléri vagy meghaladja a 40 kg-ot, raklapos szállításnak minősülnek. A csomago(ka)t a feladónak oly módon kell a raklapra rögzítenie, hogy az(ok) a gyűjtőszállítás (többszöri átrakodás) során egy egységet képezzen(ek). A raklapos szállítás maximális súlya 600 kg/paletta, 1400 kg/küldemény, maximális méretei 120x80x180 cm. Amennyiben ettől eltérő súlyú és méretű raklapot kíván feladni, kérjük egyeztessen az Ügyfélszolgálatunkkal a megvalósíthatóságról.

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben a raklapos küldemény mérete meghaladja a 120x80 cm-t, az alapsúlydíj és kiegészítő szolgáltatásokon felül, túlméretes raklaponként pótdíj kerül felszámításra.

Felhívjuk a figyelmét, hogy raklapos szállításként kezeljük azokat a küldeményeket, ahol a csomag vagy csomagok méretei és/vagy súlya miatt a küldemény mozgatását (ki-, berakodását) egy ember biztonságosan nem tudja elvégezni.

A raklapos szállítások szállítási határideje 1-3 munkanapra módosulhat a szállítási kapacitás függvényében.

3: Azonnali fuvar / Aznapi kiszállítás

Az Azonnali fuvar / Aznapi kiszállítás szolgáltatás teljesítése minden esetben a megrendelés napján történik, kivéve, ha a szolgáltatás megrendelője ettől eltérően rendelkezik.

A kilométer számítás minden esetben a Pannon XP telephelyéről indulva, a felvételi cím, majd a kiszállítási cím és a Pannon XP telephelyére érkezés alapján történik.

A megvalósíthatóság függ a szabad szállítóeszközöktől. Kérjük minden esetben, egyedileg érdeklődjenek Ügyfélszolgálatunkon.

4: Időgarantált kiszállítás

A délelőtti időgarantált szolgáltatások (12, 10 és 8 óráig) és a Szombati kiszállítás nem minden településen elérhetők. A megvalósíthatóságról kérjük érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon.

5: Biztosítás

A szállítási díj tartalmazza a küldemény biztosítást az áru nettó beszerzési értékéig, de maximum 100 000 Ft értékhatárig. Felülbiztosítás köthető, maximum 500 000 Ft-ig. Díját a fenti táblázat tartalmazza.

6: Utánvét

Az utánvétösszeg felső határa 1 000 000 Ft

Az utánvét beszedés szolgáltatást utalásonként 0.3%, a készpénzben történő visszajuttatás esetén 0.6% tranzakciós adófizetési kötelezettség terheli, melyet a fuvardíjat fizető félre hárítunk át, illetve bankkártyás fizetés esetén +1% bankkártya használati díj kerül felszámolásra a fuvarköltség viselő részére.

7: Pótdíjak

Az alapsúlydíj és kiegészítő szolgáltatásokon felül, túlméretes csomagonként / raklaponként pótdíj kerülhet felszámításra.

Minden küldemény üzemanyagpótdíjának kiszámításakor figyelembe vesszük a súlydíjat, a típusdíjat és az egyedi termékdíjat.

Az üzemanyagpótdíj mértékének a meghatározására, a gázolajárat (bruttó gázolajár) a Pannon XP határozza meg és teszi közzé, legkésőbb a tárgyhónapot megelőző munkanapon.

A feltüntetett árak a 27 % ÁFÁ-t nem tartalmazzák!
Súly meghatározása nagy terjedelmű könnyű csomagok esetén!
térfogatsúly =
hosszúság(cm) × szélesség(cm) × magasság(cm)
6000

Térfogatsúly egyenlő: a legkisebb téglatest, centiméterben mért méreteinek szorzata, osztva 6000-el, amibe a csomag belefér.

3. számú melléklet

Felügyeleti szerv:

 • Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH)
 • Cím: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
 • Levélcím: 1525 Budapest, Pf.: 75
 • Telefon: +36 1 457 7100
 • Telefax: +36 1 356 5520
 • email: info@nmhh.hu
 • web: https://nmhh.hu

4. számú melléklet

A szolgáltatás nyújtása során alkalmazott nyomtatvány:

szállítólevél

szállítólevél

5. számú melléklet

Jelzésminta:

jelzésminta